Opredelitev upravljavca


Apcom d.o.o.(v nadaljnjem besedilu: »Apcom«) je ponosni član MIDIS/Apcom skupine s sedežem v Ljubljani. Družba je bila ustanovljena leta 2007 kot predstavnik Apple Authorised Value Added Distributor. Ukvarja se z razvojem slovenskega trga, marketinškim upravljanjem, prodajo in podporo Applovih ter drugih sorodnih izdelkov.

Ime družbe: Apcom, trgovina in storitve, d.o.o. (kratko ime: Apcom d.o.o.)
Sedež: Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Matična številka družbe: 2323419000
Davčna številka: SI 12495689
Telefonska številka: 01 600 15 50
Elektronski naslov: info@apcom.si
Spletna stran: https://www.apcom.si

Družba Apcom ni določila nobene pooblaščene osebe za varstvo podatkov, saj zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov tega ne zahteva za obdelave, ki jih izvaja upravljavec.


Dejavnosti upravljavca podatkov, ki jih izvaja družba Apcom


Določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, v nadaljnjem besedilu: »Uredba«) urejajo varstvo osebnih podatkov fizičnih oseb. Za opravljanje dejavnosti prodaje na debelo, ki jih izvaja družba Apcom, praviloma ni potrebna obdelava osebnih podatkov fizičnih oseb. Vendar pa obstajajo nekateri primeri, ko družba obdeluje podatke fizičnih oseb. Apcom se zavezuje, da bo njihova dejavnost obdelave podatkov vedno v skladu z določbami Uredbe.

Za pomoč pri opredelitvi izrazov se sklicujemo na definicije iz Uredbe:

Osebni podatki pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime in priimek, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Upravljavec podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.


Opis različnih primerov obdelave podatkov (njihov namen, pravna podlaga, trajanje in obseg obdelanih podatkov)


Obdelava podatkov za stik (opredeljeno v pogodbi) za namene opravljanja dejavnosti prodaje na debelo

Kratek opis primera obdelave podatkov
Družba Apcom v okviru svojega poslovanja sklepa razne pogodbe z distributerji in trgovskimi podjetji. Te pogodbe lahko vsebujejo podatke za stik. Podatki za stik imenovanih oseb (ime, telefonska številka, elektronski naslov) so nujno potrebni za vzpostavitev in vzdrževanje poslovnih stikov.

Namen obdelave podatkov je vzdrževanje pogodbenega razmerja med pogodbenima strankama ter s tem omogočanje ustreznega izvajanja pogodbe, kar je opredeljeno kot zakonit namen obdelave podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Elektronsko poslovanje je skladno z Belo knjigo Evropske Komisije poslovni proces, ki za izvajanje poslovnih aktivnosti uporablja elektronske tehnologije, metodologije in postopke. V okviru poslovnih aktivnosti se z uporabo informacijskih tehnologij dostopa izmenjujejo poslovne informacije in storitve ter dokumentacija med potrošniki, organizacijami, zaposlenimi in javnostjo.

Skladno z b) točko 1. člena Direktive EU 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta pomeni „storitev“ katero koli storitev informacijske družbe ali katero koli storitev, ki se običajno opravi odplačno, na daljavo, elektronsko in na posamezno zahtevo prejemnika storitev

V skladu 6. členom Uredbe in ob upoštevanju načela sorazmernosti lahko ponudnik storitev obdeluje takšne osebne podatke, ki so tehnično nujno potrebni, da lahko zagotovi svoje storitve.

V odstavku 47 preambule Uredbe je v zvezi s pravno podlago zapisano naslednje: »Tak zakoniti interes lahko na primer obstaja, kadar obstaja zadevno in ustrezno razmerje med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, na primer kadar je tak posameznik stranka upravljavca ali dela zanj.«

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določena v členu 6 (1) (f) Uredbe – zakonit interes partnerja in družbe Apcom za izvajanje in ohranjanje njunega pogodbenega razmerja. V primeru obdelave podatkov, pri katerih so pravna podlaga zakoniti interesi, se opravi preizkus »uravnoteženosti interesov«, pridobljene rezultate pa je treba posredovati posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki. Družba Apcom je že opravila ustrezen preizkus »uravnoteženosti interesov«. Rezultati preizkusa »uravnoteženosti interesov« kažejo, da zakonit interes družbe Apcom ne nalaga nesorazmerne omejitve pravic varovanja osebnih podatkov posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Obseg obdelanih podatkov
Ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka osebe za stik.

Trajanje hrambe podatkov
Do poteka zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe oziroma ugovora posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Relevantni sistemi IT
Sistemi upravljanja družbe Apcom.

Trženje, povezano z dejavnostmi prodaje na debelo, pošiljanje e-novic distributerjem

Kratek opis primera obdelave podatkov:
Trženjske dejavnosti, ki jih izvaja družba Apcom, niso namenjene posameznikom; družba e-novice in trženjsko gradivo pošilja svojim poslovnim partnerjem in registriranim distributerjem (podjetjem) na elektronski naslov, ki ga v ta namen določijo navedene družbe.

E-novice, poslane preko elektronske pošte, vključujejo promocije izdelkov in drugo neposredno trženjsko gradivo ter oglase. Če so podjetjem in strankam poslana dodatna sporočila za namen neposrednega trženja, ta najpogosteje vsebujejo informacije o novih izdelkih, posodobitvah programske opreme ter podpori za izdelke in opise izdelkov.

Namen obdelave podatkov je pošiljanje tržnih ponudb zainteresiranim poslovnim partnerjem in distributerjem, kar je opredeljeno kot zakonit namen obdelave podatkov.

Prejemniki se lahko od prejemanja novičnikov in trženjskega gradiva kadar koli odjavijo, tako da imajo posamezniki, na katere se podatki nanašajo, možnost ugovora.

Pravna podlaga za obdelavo
Odstavek 47 preambule Uredbe se nanaša na sporočila za neposredno trženje, poslana poslovnim partnerjem, in poudarja, da  ... se obdelava osebnih podatkov za neposredno trženje lahko šteje za opravljeno v zakonitem interesu.« in »Tak zakoniti interes lahko na primer obstaja, kadar obstaja zadevno in ustrezno razmerje med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, na primer kadar je tak posameznik stranka upravljavca ali dela zanj.«

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f) odstavka (1) člena 6 uredbe GDPR– Obdelava podatkov je potrebna zaradi zakonitih interesov družbe Apcom, za katere si prizadeva upravljavec.

V primeru obdelave podatkov, pri katerih so pravna podlaga zakoniti interesi, se opravi preizkus »uravnoteženosti interesov«, pridobljene rezultate pa je treba posredovati posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki. Družba Apcom je že opravila ustrezen preizkus »uravnoteženosti interesov«. Rezultati preizkusa »uravnoteženosti interesov« kažejo, da zakonit interes družbe Apcom ne nalaga nesorazmerne omejitve pravic varovanja osebnih podatkov posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Obseg obdelanih podatkov
Ime in priimek ter elektronski naslov osebe za stik. Datum odjave od prejemanja sporočil.

Trajanje hrambe podatkov
Do prenehanja pogodbenega razmerja ali prej – v primeru odjave od prejemanja.

Relevantni sistemi IT
Sistemi upravljanja družbe Apcom.

Obdelava podatkov, povezana z obiskovalci strani in piškotki

Kratek opis primera obdelave podatkov
Spletna stran https://www.apcom.si uporablja sistem Piwik PRO, ki uporabniku omogoča izbiro, ali dovoli zbiranje njegovih osebnih podatkov. Zbrani podatki se uporabljajo izključno za analitiko spletne strani in jih Apcom d.o.o. ne deli s tretjimi osebami.


Družba Apcom kot obdelovalec podatkov


V skladu z Uredbo je »obdelovalec podatkov« fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugi organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Družba Apcom kot pooblaščeni pogodbeni distributer Apple Distribution International, Holyhill Industrial Estate, Holyhill, Cork, T23 YK84, Irska (v nadaljnjem besedilu: »Apple«), deluje kot obdelovalec podatkov pri obdelavi elektronsko prenesenih podatkov, povezanih s tako imenovanim izobraževalnim popustom (EDU) (kopije osebnih izkaznic študentov, kopije računov), ki jih pošljejo distributerji družbe Apple tako, da jih prenesejo v namenski informacijski sistem družbe Apple Inc. Apcom ne obdeluje prenesenih osebnih podatkov v lastnih upravnih sistemih. Informacije o politiki zasebnosti družbe Apple so na voljo tukaj: https://www.apple.com/legal/privacy/.


Sodelovanje družbe Apcom z drugimi obdelovalci oziroma samostojnimi upravljavci podatkov


Za pomoč pri opravljanju svojih dolžnosti lahko družba Apcom kot upravljavec podatkov v določenih primerih sodeluje z drugimi obdelovalci oziroma samostojnimi upravljavci podatkov.


Prenos podatkov v tretje države


Družba Apcom kot članica skupine družb Midis Group (v nadaljnjem besedilu: »Skupina«) prenaša podatke za nadzor in namene notranje revizije tudi v države zunaj Evropske unije. Tudi za osebne podatke, ki so preneseni v države zunaj Evropske unije, v t.i. tretje države, Skupina zagotavlja enako raven zaščite, ki jo zahteva Uredba v EU, ter skladnost z določbami Uredbe v zvezi s prenosom osebnih podatkov.


Pravice posameznikov, na katere se nanašajo podatki


Glede na določbe Uredbe je »posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo«, fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati na podlagi zadevnih informacij ali osebnih podatkov.

Kadar gre za obdelavo podatkov, ki jo izvaja družba Apcom, so posamezniki, na katere se podatki nanašajo, predvsem osebe, imenovane kot osebe za stik.

Družba Apcom obvesti svoje stranke, da v vseh primerih, ko med vzpostavitvijo poslovnega stika prek elektronskih medijev oseba, ki registrira distributerja v spletni trgovini, posreduje podatke drugi osebi ali ko med sklenitvijo trgovinske pogodbe ali veljavnostjo pravnega razmerja med pogodbenima strankama, oseba, ki zastopa distributerja/pogodbenega partnerja, posreduje osebne podatke in podatke za stik drugih oseb, družba Apcom predpostavlja, da so bile te informacije zakonito pridobljene od posameznikov, na katere se podatki nanašajo, in distributer/pogodbeni partner nosi odgovornost za to.

Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, imajo spodaj opisane pravice.

Upoštevajte, da mora družba Apcom pred izpolnitvijo njihovih zahtev glede njihovih pravic identificirati osebo, ki je vložila zahtevek.

Če družba Apcom upravičeno dvomi o identiteti fizične osebe, ki je vložila zahtevek, lahko zahteva dodatne informacije za potrditev identitete prosilca.

Zahtevek za informacije

Predpogoj za uporabo zakonitega interesa kot pravne podlage je, da je zakoniti interes upravljavca podatkov sorazmeren z omejitvijo pravice do varstva osebnih podatkov. Da bi to ugotovili, je potreben predhodni preizkus »uravnoteženosti interesov«. Za potrebe izvajanja preizkusa »uravnoteženosti interesov« družba Apcom kot upravljavec podatkov:

  • opredeljuje svoje zakonite interese v zvezi z osebnimi podatki, ki so predmet izvajanja preizkusa »uravnoteženosti interesov«,

  • določa interese in pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z osebnimi podatki, ki so predmet izvajanja preizkusa »uravnoteženosti interesov«,

  • preuči zakonite interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavca podatkov ter na podlagi tega določi, ali je zakonita obdelava osebnih podatkov mogoča.


V primeru obdelave podatkov, pri katerih so pravna podlaga zakoniti interesi, se opravi preizkus »uravnoteženosti interesov«, pridobljene rezultate pa je treba posredovati posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki. Na zahtevo bo družba Apcom posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredovala informacije v zvezi z vsebino tega odstavka.

Pravica dostopa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je upravičen do prejema informacij družbe Apcom o tem, ali obdelava njegovih osebnih podatkov še vedno poteka ali ne. Če obdelava podatkov še poteka, ima posameznik pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, in do naslednjih informacij:

 

a)    namen obdelave podatkov,

b)    vrste zadevnih evidenc osebnih podatkov,

c)    uporabniki ali vrste uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti ali preneseni osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,

d)    kjer je to ustrezno, predvideno trajanje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila za določitev tega obdobja,

e)    obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, in pravice do ugovora obdelavi takšnih osebnih podatkov,

f)    pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

g)    če zadevni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru,

h)    obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov), ter informacije o razlogih zanj ter naravi takšne obdelave podatkov in predvidene posledice takšne obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (te informacije morajo biti zagotovljene v jasni in razumljivi obliki).


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora imeti pravico dostopa do dostopa do zbranih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in do enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.

Prakse za zagotovitev pravice dostopa

Na podlagi takšne zahteve družba Apcom posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave podatkov. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži prek elektronskih sredstev, ali če obdelava podatkov poteka v elektronski obliki, morajo biti informacije posredovane v običajno uporabljani elektronski obliki (razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posebej zahteva drugačno obliko).

Družba Apcom je na takšne zahteve stranke dolžna odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja najkasneje v 30 dneh, kadar pa zahteve ne namerava izpolniti, mora to ustrezno utemeljiti.

Kopija osebnih podatkov je običajno zagotovljena brezplačno. Družba Apcom lahko zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške, če je zahtevana več kot ena kopija, ali možnost preprostejše, hitrejše in stroškovno učinkovitejše metoda kot je tista, ki jo je zahteval posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da družba Apcom brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke, ki se nanašajo nanj.

Če je to pomembno za namen obdelave podatkov, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico zahtevati tudi dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.  Za dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov mora stranka predložiti dopolnilno izjavo.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da družba Apcom brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, družba Apcom pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:


a) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, ki je služila kot pravna podlaga za obdelavo, za nadaljevanje obdelave pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu z ustreznimi določbami Uredbe, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za neposredno trženje (vključno z oblikovanjem profilov);
d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Evropske unije ali zakonodajo države članice, kjer deluje družba Apcom;
f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se tržijo neposredno otrokom.


Družba Apcom podatkov ni dolžna izbrisati, če je obdelava potrebna zaradi naslednjih razlogov:


a) za uresničevanje temeljnih pravic (pravica do svobode izražanja in obveščanja),
b) kadar je obdelava obvezna (zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje EU ali držav članic in ki veljajo za upravljavca podatkov pri obdelavi osebnih podatkov),
d) razlogi javnega interesa (npr. za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene, če bi pravica do izbrisa lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave) ali
e) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.Če je družba Apcom javno objavila osebne podatke, ki jih je nato obvezana izbrisati, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije. Določbe o izjemah so pomembne tudi v tem primeru.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:


a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi Apcom omogoča preveritev točnosti osebnih podatkov, vključno z njihovo popolnostjo;
b) obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje njihovemu izbrisu in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
c) družba Apcom osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
d) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu z ustreznimi določbami Uredbe, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe Apcom kot upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.Če je bila obdelava omejena, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe, ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.
Družba Apcom pred preklicem omejitve obdelave o tem obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki je dosegel omejitev obdelave.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je zagotovil družbi Apcom, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu podatkov, ne da bi ga družba Apcom pri tem ovirala, kadar:


a) je pravna podlaga za obdelavo privolitev ali pogodba; in
b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Uveljavljanje pravice do prenosljivosti je mogoče le, ko so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji (npr. obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi IN obdelava podatkov se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi). To pomeni, da pravica do prenosljivosti podatkov ne velja, na primer, za podatke, ki so obdelani na podlagi zakonitih interesov.

V skladu s smernicami Delovne skupine za varstvo podatkov (WP29) iz člena 29 pravica do prenosljivosti podatkov velja samo za avtomatizirano obdelavo podatkov in torej ne velja za upravljanje podatkov v papirni obliki.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na zakonitih interesih družbe Apcom.

V tem primeru družba Apcom preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Kadar se osebni podatki obdelujejo za neposredno trženje, ima posameznik, na katerega se ti podatki nanašajo, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za trženje, vključno z oblikovanjem profilov, če je povezano z neposrednim trženjem.

Kadar stranka ugovarja obdelavi podatkov za neposredno trženje, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Načini uveljavljanja pravic

 Družba Apcom mora brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve stranko obvestiti o ukrepih, ki jih sprejme kot odgovor na zahtevo. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Družba Apcom obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Če družba Apcom ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, takega posameznika brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvesti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev.

Družba Apcom mora vse potrebne informacije na podlagi pravice do obveščenosti in informacije v zvezi z uveljavljanjem določenih pravic zagotoviti brezplačno. Kadar je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti ker se ponavlja, lahko družba Apcom, odvisno od upravnih stroškov zagotavljanja zahtevanih informacij ali zahtevanih dejanj:


a)    zaračuna razumen znesek ali
b)    zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.


Družba Apcom je odgovorna dokazati, da je določena zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.


Pravna sredstva


Brez poseganja v druga upravna ali pravna sredstva ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da pri nadzornem organu v državi članici, kjer ima običajno prebivališče, kraju, kjer opravlja delo, ali kraju, kjer se je zgodila domnevna kršitev, vloži pritožbo, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Uredbo.

Brez poseganja v druga upravna ali izvensodna sredstva ima stranka pravico do učinkovitega pravnega sredstva, če pristojni nadzorni organ ne obravnava pritožbe ali če posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali odločitvi o pritožbi.

Brez poseganja v katero koli razpoložljivo upravno ali izvensodno sredstvo, vključno s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do učinkovitega pravnega sredstva, če meni, da so bile njegove pravice iz te Uredbe kršene zaradi obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim, ki ni bila v skladu z Uredbo.  Za postopke zoper upravljavca ali obdelovalca so pristojna sodišča države članice, v kateri ima upravljavec ali obdelovalec sedež. Alternativno so za takšne postopke pristojna tudi sodišča države članice, v kateri ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, običajno prebivališče.

V primeru kakršne koli pritožbe v zvezi z našimi smernicami za obdelavo podatkov se obrnite slovenski nadzorni organ, ki je Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78 elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si spletna stran: https://www.ip-rs.si/ ali vložite pritožbo pri pristojnem sodišču. Postopek je mogoče sprožiti pri sodišču v državi stalnega prebivališča oziroma kraju bivanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


Ukrepi za varstvo podatkov

 
Za zagotovitev varstva podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, pri družbi Apcom izvajamo razumne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, spreminjanja, prenosa, javnega razkritja, izbrisa ali uničenja, poškodb in nenamerne izgube ter da zagotovimo, da shranjenih podatkov ni mogoče uničiti in onemogočiti dostopa do njih zaradi kakršnih koli sprememb ali prilagoditev uporabljene tehnike.

Pri izvajanju teh dejavnosti družba Apcom posebno pozornost posveča preprečevanju vsakršnega nepooblaščenega ali nezakonitega dostopa do osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Kljub vsem tem ukrepom pa družba Apcom ne more v celoti zagotoviti varnosti podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Družba Apcom uporablja naslednje ukrepe za varstvo podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 

  • uporaba gesla ali šifriranja,

  • omejitev dostopa do podatkov (npr. do podatkov lahko dostopajo samo tisti zaposleni družbe Apcom, ki podatke potrebujejo za izpolnjevanje zgoraj navedenih ciljev) in preprečevanje nepooblaščenega dostopa do omrežja z uporabo razpoložljivih metod IT,

  • prijava Informacijskemu pooblaščencu o kršitvi varstva osebnih podatkov,

  • zagotavljanje dostopa do podatkov, shranjenih na strežniku, le določenim osebam, ki imajo ustrezna pooblastila,

  • ustvarjanje varnostnih kopij za namene preprečevanja izgube podatkov.


Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje informacije tretje osebe, bo družba Apcom o tem obvestila pristojne organe, da ugotovijo identiteto storilca.


Datum začetka veljavnosti Smernic za obdelavo osebnih podatkov in nadaljnje spremembe


Datum začetka veljavnosti pričujočih Smernic za obdelavo osebnih podatkov: 25. maj 2018.
Družba Apcom si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila enostransko spremeni in posodobi te smernice. Te postanejo veljavne z objavo spremembe. Priporočamo, da redno obiskujete spletno stran, saj vas bomo tako lahko redno obveščali o morebitnih spremembah in posodobitvah. Na zahtevo vam bomo poslali tudi elektronsko sporočilo s trenutno veljavnimi informacijami.